Regulamin szkoleń adriangamon.com

1 Postanowienia ogólne

 1. Przepisy regulaminu dotyczą Uczestników Szkoleń, których organizatorem jest firma Adrian Gamoń z siedzibą w Krakowie (30-531) pod adresem ul. Węgierska 8/35, NIP: 677-22-79-726.
 2. Aktualne informacje dotyczące poszczególnych szkoleń znajdują się na odpowiednich stronach. Każde szkolenie ma swoją dedykowaną stronę. Zakres materiału, długość szkoleń oraz indywidualne ustalenia organizacyjne (rozkład godzin, sale) mogą się różnić.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programach, przy czym za aktualne informacje na temat szkolenia uznaje się informacje opublikowane na stronie internetowej.
 4. Organizator szkolenia to firma Adrian Gamoń, ul. Węgierska 8/35, 30-531 Kraków, NIP: 677-22-79-726.
 5. Uczestnikiem szkolenia w niniejszym regulaminie nazywana jest osoba (fizyczna lub prawna), która zarejestruje się na szkolenie poprzez formularz online dostępny na stronie wybranego szkolenia Organizatora.

 

2 Zapis na szkolenie

 1. Wypełnienie formularza oznacza zawarcie Umowy z Organizatorem zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz akceptację niniejszego Regulaminu i przestrzeganie pozostałych ustaleń dokonanych pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem indywidualnie, potwierdzonych drogą mejlową, takich jak godziny, daty czy przebieg szkolenia.
 2. Wypełnienie formularza powoduje powstanie obowiązku dokonania płatności przez Uczestnika za zamówione szkolenie lub zestaw szkoleń.
 3. Zgłoszenia należy dokonać najlepiej nie później, niż 3 dni przed datą Szkolenia.
 4. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym (szczególnie w zakresie informacji dotyczących prowadzonej działalności w przypadku Uczestników będących pracownikami/właścicielami firm) wypełnienia formularza rejestracyjnego/formularza zakupu.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego/formularza zakupu błędnych lub nieprawdziwych danych Uczestnika.

 

3 Płatność za szkolenie

 1. Uczestnik zobowiązany jest do dokonania opłaty związanej z udziałem w Szkoleniu zgodnie z cennikiem podanym na stronie internetowej Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo przyznawania rabatów poszczególnym Uczestnikom na podstawie indywidualnych ustaleń dokonanych drogą mejlową bądź telefoniczną.
 3. Uczestnik jest dokonany dokonać płatności za udział w szkoleniu w terminie określonym na fakturze pro forma, zaliczkowej lub fakturze VAT.
 4. Organizator wystawi fakturę pro forma, zaliczkową lub VAT w oparciu o dane wprowadzone przez Uczestnika do w formularzu zgłoszeniowym/zakupu online dostępnym na stronie szkolenia.
 5. Dokonanie płatności w wyznaczonym terminie jest warunkiem uczestnictwa w szkoleniu.

 

4 Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego powoduje powstanie obowiązku dokonania płatności za zamówione szkolenie lub zestaw szkoleń.
 2. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w szkoleniu i uzyskania zwrotu kosztów z tym związanych (opłaty za uczestnictwo) wysokości 75% wpłaconej kwoty pod warunkiem, że zgłosi chęć rezygnacji ze szkolenia na 5 dni przed wyznaczoną datą szkolenia.
 3. Rezygnacja ze szkolenia po tym terminie sprawia, że Uczestnikowi nie przysługuje prawo do uzyskania zwrotu poniesionych kosztów.
 4. Zgłoszenia rezygnacji można dokonać na adres email: contact@adriangamon.com. Wykreślenie z listy uczestników następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora.
 5. Brak uczestnictwa w szkoleniu bez wysłania drogą mejlową informacji o tym fakcie do Organizatora na 10 dni przed wyznaczoną datą szkolenia, zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym paragrafie sprawia, że Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty pełnej opłaty za uczestnictwo, zgodnie z ceną danego szkolenia zaprezentowanym na stronie, na której Uczestnik dokonywał zgłoszenia poprzez formularz.
 6. Kwotą obowiązującą Uczestnika w sytuacji wymienionej w punkcie 5 jest kwota obowiązująca w dniu dokonywania przez Uczestnika zgłoszenia udziału poprzez wypełnienie formularza.

 

5 Prawa, obowiązki oraz dane osobowe

 1. Uczestnicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Zgłoszenie udziału jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo, w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych do odwołania lub przełożenia szkolenia.
 3. Dane osobowe Uczestników są przechowywane i przetwarzane w zakresie niezbędnym do rozliczenia opłaty za uczestnictwo w szkoleniu (szkoleniach).
 4. Ponadto Organizator informuje, że dane osobowe Uczestników przetwarza w celach marketingowych.
 5. Dane Uczestników nie są i nie będą przekazywane innym podmiotom.

 

6 Postanowienia końcowe

 1. Koszt przejazdu na szkolenie oraz koszty zakwaterowania w przypadku szkoleń wielodniowych Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. W przypadku zaistnienia sporu, sprawę rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2019 r.